vrijdag 7 december 2012

Geronimo op de 11 november herdenking in Denderleeuw

Zoals ieder jaar was Geronimo ook nu weer aanwezig op 11 november te Denderleeuw. Een paar foto's van een mooie maar koude zondagochtend kan je hier terugvinden.

dinsdag 27 november 2012

Aanpassingen oldtimerstatuut - hoe zit dat nu?

De BFOV (Belgische Federatie van Oude Voertuigen), waarbij de meeste oldtimerclubs aangesloten zijn, onderhandelt in naam van alle oldtimer-eigenaars met de bevoegde minister over een aanpassing van het statuur van onze oldtimers. De laatste stand van zaken in die onderhandelingen is dat BFOV onderstaande concreet voorstel uitgewerkt heeft. Let wel: het is een voorstel en nog niets is definitief. Toch geven we hier graag mee omdat we zien dat er veel vragen over gesteld worden en er veel geruchten de ronde doen. "A. Historiek Artikel 2, §2, 7°, van het KB van 15 maart 1968 laat oldtimers toe om te rijden zonder periodieke keuring. Hiervoor dient een ‘Oldtimerverklaring’ toegevoegd te worden bij de aanvraag tot inschrijving, wat betekent dat u automatisch verbonden bent aan een aantal beperkingen in het gebruik van uw oldtimer. Sinds 1 januari 2001, werd de O-nummerplaat ingevoerd. Met de invoering van de Europese nummerplaat zal de bewuste ‘Oldtimerverklaring’ vanaf 15.11.2011 uit circulatie genomen worden Het wagenpark van de oldtimers evolueerde sterk sinds 1968 (op dat ogenblik dateerde een oldtimer immers van vóór 1943!) en we zijn allemaal mobieler geworden in onze verplaatsingen. De voertuigen evolueerden eveneens op technisch vlak, wat het onmogelijk maakt om een voertuig uit 1943 te vergelijken met een voertuig uit 1968 of zelfs uit 1985. De BFOV werd de laatste jaren verschillende malen op de hoogte gebracht van problemen die onze liefhebbers kenden, zoals: - meer processen-verbaal die worden opgesteld, wegens het misbruik van de oldtimer; - meer problemen bij de technische keuring; - een verschillende interpretatie van de in artikel 2, §2, 7°, van het KB van 15 maart 1968 gehanteerd terminologie: straal van 25 km, een proefrit doen, een behoorlijk toegelaten manifestatie. De BFOV heeft dan ook het initiatief genomen om een voorstel uit te werken waarmee het denkt een oplossing te kunnen bieden aan deze praktische problemen. Onderstaand vindt u dan ook een samenvattend overzicht van dit voorstel. B. Enkele details van het nieuwe voorstel 1. Leeftijd van het voertuig Momenteel kennen we twee soorten categorieën van voertuigen namelijk: - De personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die sinds meer dan 25 jaar in het verkeer werden gebracht; en - De bedrijfsvoertuigen en de militaire voertuigen die sinds meer dan 30 jaar in het verkeer werden gebracht. Naar de toekomst toe, zullen alle voertuigen een leeftijd van 25 jaar moeten hebben bereikt alvorens in aanmerking te komen als oldtimer. 2. Categorieën van voertuigen Momenteel kennen we enkel de categorieën van voertuigen zoals vermeld in punt 1. Naar de toekomst toe zou de BFOV een onderscheid willen maken tussen volgende twee categorieën: Groep A: voertuigen die voor de eerste maal werden ingeschreven vóór de datum van 15.06.1968 Groupe B: voertuigen die voor de eerste maal werden ingeschreven vanaf de datum van 15.06.1968 en dit tot de leeftijd van 25 jaar. 3. Soorten inschrijving Momenteel kennen we twee manieren om onze oldtimer in te schrijven, hetzij als oldtimer, hetzij als gewoon voertuig. De BFOV wenst deze twee opties dan ook te behouden naar de toekomst toe. 4. Technische keuring – Periodiciteit Om vandaag een inschrijving als ‘Oldtimer’ (=O-nummerplaat) te bekomen moet men eenmalig een lichte technische keuring doorstaan om nadien vrijgesteld te worden tot op het ogenblik dat het voertuig van eigenaar verandert. Om een gewone inschrijving te bekomen is er eveneens een technische keuring nodig, net zoals een modern voertuig en wordt hieraan een jaarlijkse keuring gelinkt. Naar de toekomst toe denkt de BFOV aan de volgende regeling: a) Als Oldtimer (=O-nummerplaat) Groep A: Technische keuring aangepast aan de leeftijd van het voertuig, vóór de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, zonder periodieke keuring nadien, dwz vrijstelling van technische keuring na de inschrijving van het voertuig. Groep B: Technische keuring aangepast aan de leeftijd van het voertuig, vóór de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, gevolgd door een periodieke keuring om de drie jaar. b) Als gewoon voertuig (= normale nummerplaat) Technische keuring vóór de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, gevolgd door en jaarlijkse periodieke keuring, net zoals de moderne voertuigen. 5. Gebruik van de oldtimer a) Als Oldtimer (=O-nummerplaat) Momenteel kennen we heel wat beperkingen indien de oldtimer is vrijgesteld van technische keuring. We hernemen hierna nogmaals de tekst die u ondertekent bij de aanvraag tot inschrijving als oldtimer: Ik verklaar dat bovenvermeld voertuig, ingeschreven op mijn naam en sedert meer dan 25 jaar (personenauto, auto voor dubbel gebruik en minibus) of 30 jaar (lichte vrachtauto, vrachtauto, autobus en autocar) in gebruik genomen, slechts bij uitzondering op de openbare weg wordt aangewend ofwel ter gelegenheid van toegelaten manifestaties of ter gelegenheid van proefritten van deze manifestaties tussen zonsopgang en zonsondergang en binnen een straal van 25 km., of om zich naar deze manifestaties te begeven. Naar de toekomst toe zou de BFOV het gebruik willen verbieden in de volgende gevallen, namelijk: - Woon-werk verkeer, Woon-school verkeer voor de studenten - Commercieel en professioneel gebruik - Bezoldigd vervoer - Gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot : - Oldtimermanifestaties - Proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig Het doel is uiteraard niet om de oldtimer als dagdagelijks voertuig te gebruiken om naar het werk te rijden, om les te volgen op school of om de oldtimer te gebruiken als werkmiddel. Zoals u gemerkt zal hebben, wenst de BFOV niet langer te spreken over een beperking uitgedrukt in km, noch over het rijden tussen zonsopgang en zonsondergang, noch om naar een behoorlijk toegelaten manifestatie te rijden, … b) Als gewoon voertuig. Geen beperking op dit ogenblik. De BFOV wenst dit ook zo te behouden naar de toekomst toe. 6. Aanbieden van de oldtimer bij de technische keuring De BFOV wenst niks te veranderen, ter herinnering herhalen we nogmaals de mogelijkheden: a) Met het oog op een ‘Oldtimer’ (O-nummerplaat) inschrijving: - met de nummerplaat van de oude eigenaar; - met de nummerplaat van het dagelijks voertuig van de nieuwe eigenaar; - met een Z-plaat. b) Met het oog op een gewone inschrijving (= gewone nummerplaat): - met de nummerplaat van de oude eigenaar; - met een Z-plaat. 7. Technische keuring – Hoe keuren in de toekomst Hier spreken we enkel nog van een technische keuring voor oldtimers die ingeschreven worden onder een O-nummerplaat Gelet op de technische aard is het nogal moeilijk om op dit punt in detail te treden, maar de BFOV wenst wel reeds enkele algemene wensen naar voren te schuiven: 1. Reminrichting • Groep A: Visuele en praktische test (niet op de rollenbank) - Visueel nazicht van de onderdelen - Praktische test uitgevoerd door de inspecteur van het controlestation door het voertuig in beweging te brengen en tot stilstand te brengen • Groep B: Visuele en mechanische test - Visueel nazicht van de onderdelen - Mechanische test uitgevoerd op de rollenbank 2. Stuurinrichting en stuurwiel • Groep A: Visuele controle : - Mechanische toestand - Speling in de stuurinrichting - Bevestiging van de stuurinrichting - Wiellagers • Groep B: Mechanische test: 3. Zicht • Groep A: - Minstens één achteruitkijkspiegel (binnen of buiten) verplicht - Geen controle ruitenwisser - Gezichtsveld voor de bestuurder gevaarlijk belemmerd • Groep B: - Gezichtsveld voor de bestuurder gevaarlijk belemmert. - Achteruitkijkspiegel(s) en inrichtingen voor indirect zicht - Ruitenwisser in werkende en efficiënte staat (1 snelheid volstaat) 4. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties • Groep A: - 2 dimlichten : Toestand en werking / Zichtbaarheid / geen afstelling - Minstens 1 remlicht: Toestand en werking / Zichtbaarheid - Overige origineel aanwezige lichten: Toestand en werking / Kleur en zichtbaarheid - Elektrische bedrading: geen naakte leidingen - Geen mistachterlicht • Groep B: - Groot licht en dimlicht: Toestand en werking / Zichtbaarheid / afstelling - Overige origineel aanwezige lichten en reflectoren alsook mistlicht achter: Toestand en werking / Kleur en zichtbaarheid - Elektrische bedrading, geen naakte leidingen - 1 of 2 mistachterlichten 5. Assen, wielen, banden, ophanging • Groep A: - visuele controle van de staat & controle op montage. - Geen controle loadindex, snelheidsindex • Groep B: - Assen: staat, montage - Wielen en banden: staat van de banden & controle op montage - ophanging: enkel visuele test dient te worden uitgevoerd (controle op slijtage, op montage…) - Geen controle loadindex, snelheidsindex 6. Koetswerk en chassis of frame (groep A en B) - Bevestiging - Algemene toestand van de dragende delen (primaire belasting) - Bestuurderszitplaats: verankering, stevigheid 7. Diverse uitrustingen (groep A en B) - Uitlaatpijpen en dempers: staat en gasdicht - Tanks en brandstofleidingen : staat - Bevestiging van het reservewiel (indien extern) - Veiligheid van de koppelingsinrichting (indien aanwezig) - Gevarendriehoek - Overvloedige rookemissies (geen controle CO2 maar zichtbare blauwe of zwarte rook) - Snelheidsmeter: kph of mph 8. Veiligheidsgordels: • Groep A: - niet van toepassing • Groep B: - Veiligheid van de bevestigingen - Toestand van de gordels - Werking 9. Identificatie van het voertuig - Geen gelijkvormigheidsattest - Kentekenplaat - Chassisnummer (Moet ingeslagen zijn) - Identificatieplaatje (merk/type/chassisnummer) 10. LPG installaties Voor voertuigen in te schrijven of ingeschreven onder O-nummerplaat wordt een DC-DC spanningsomvormer toegestaan ter aansturing van de LPG installatie. 8. Wat aangaande de aangebrachte wijzigingen a) Verboden wijzigingen: 1) zie basisprincipes; 2) verhoging van het motorvermogen en de koppel van de motor (chiptuning); 3) verlenging of verkorting van het chassis; 4) verlenging of verkorting van de spoorbreedte. b) Wijzigingen die misschien kunnen worden toegestaan op voorwaarde dat het voertuig spontaan wordt aangeboden en waar eventueel een tuningverslag kan worden opgesteld: 1) Remsysteem; 2) Stuurinrichting; 3) Ophanging. 4) Wijzigingen die zouden kunnen worden toegestaan: indien niet-originele onderdelen worden gemonteerd aangaande het remsysteem of de ophanging, dient het voertuig vergezeld te zijn van een Europees goedkeuringsattest. C. Diversen a) Ceremonievoertuigen zouden misschien kunnen worden ingeschreven als gewoon voertuig met een periodieke keuring. Dit betekent niet dat het occasioneel gebruik maken van de oldtimer om een lid van de club of familielid te plezieren verboden moet worden. De BFOV zal erover waken dat dit op een zo juridisch correct mogelijke manier kan worden verwoord indien alle partijen een consensus zouden hebben bereikt die eventueel leidt tot een herziening van de regelgeving. b) Rupsvoertuigen zullen in de toekomt misschien ook kunnen worden ingeschreven als oldtimer (O-nummerplaat), wat vandaag onmogelijk is. c) Alle stations zouden bevoegd moeten zijn om een technische keuring uit te voeren. D. Wanneer gaat dit in voege? Voor het einde van het jaar 2012 zal het nieuwe oldtimerstatuut gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om in voege te treden ten laatste op 1 januari 2013"

dinsdag 6 november 2012

Steeds meer oldtimers? CEO van BFOV reageert.

De Belgische oldtimerliefhebber werd dit weekend geconfronteerd met een aantal onheilspellende berichten in de media waar vooral gewag gemaakt werd dat het aantal oldtimers sinds 2006 met 20% gestegen is.
Peeter Henning, CEO van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV vzw), en tevens de voorzitter van de vzw VVK, waarvan Geronimo een afdeling is, wenst duidelijkheid te scheppen door de vermelde cijfers in de diverse media te weerleggen. Het aantal voertuigen van meer dan 25 jaar bedraagt inderdaad om en bij de 180.000 en bedraagt 3,4% van het totale wagenpark. Weliswaar worden hierin alle voertuigen gerekend die ingeschreven zijn bij de DIV waaronder bulldozers, vrachtauto's, landbouwvoertuigen, ... die nog dagdagelijks beroepshalve gebruikt worden. In werkelijkheid zijn er slechts 55.000 oldtimers die onder het oldtimerstatuut rijden met een speciale nummerplaat voor oldtimers. Het aantal oldtimers is de laatste jaren vooral gestegen omwille van de crisis. Eigenaars willen hun gespaarde centjes op een veilige manier investeren en momenteel is een oldtimer de beste investering ooit. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft weliswaar de juiste conclusie getrokken door geen bijkomende maatregelen op te leggen, want het gebruik van onze oldtimers beperkt zich tot deelname aan oldtimerevenementen en meestal in combinatie met culturele activiteiten met een gemiddeld van 1000 km/jaar. De uitstoot van de oldtimers is hierdoor totaal te verwaarlozen. DE BFOV vzw volgt de situatie in België en in het buitenland nauwlettend op de voet teneinde onze oldtimerliefhebbers te vrijwaren van bijkomende belastingen.

maandag 10 september 2012

Plastic & Steel: beurs in Affligem!

Ook dit jaar, op 6 en 7 oktober, organiseert de VVK met het IPMS de beurs "Plastic & Steel" in Affligem, met andere woorden: pal in Geronimo-country :-) Zin om je militaire oldtimer te tonen aan het grote publiek? Dat kan! Je mag natuurlijk gratis de beurs bezoeken en je oldtimer staat veilig in een afgesloten hall, achter een omheining en mét bewaking 's nachts. Kortom: allicht veiliger dan bij je thuis :-) Dit kunnen we nu al meegeven: de voertuigen mogen geleverd worden op vrijdag 5 oktober tussen 13u en 19u, terug afhalen kan vanaf zondag 7 oktober 17u. Overtuigd om mee te doen of heb je vragen? Neem contact op met Erwin op 0475 / 750.454. Of stuur hem gewoon een email natuurlijk. Meer informatie over de beurs en wat er allemaal te zien en te beleven is (én een kortingsbon) op deze webstek.

maandag 20 augustus 2012

Geronimo haalt 1e prijs in Ursel !

Op de afgelopen Wings & Wheels, het event in Ursel, haalde één van de Geronimo's de eerste prijs voor het mooiste na-oorlogse voertuig.
De gelukkige winnaar is Kristof Van der Straeten (helemaal links op de groepsfoto met een groep re-enacters en zijn Dodge die door de VS in Afghanistan werd gebruikt).
Het voertuig in kwestie, waarmee hij dus won, is zijn Hummer die nog actieve dienst deed in de eerste golfoorlog in Irak.
Of hij de geredde vrouw op de laatste foto als trofee mee naar huis gekregen heeft, is ons niet bekend :-)

maandag 6 augustus 2012

Foto's Affligem Run - Pieter O.

Op onze facebookpagina heb je al een voorproefje gekregen, maar intussen zijn we klaar om àlle foto's van onze Affligem Run online te gooien. Vandaag stellen we de foto's voor van Pieter Osaer. Pieter neemt al enige jaren foto's van onze Affligem Run en leverde ook dit jaar een indrukwekkende reeks foto's af. De pareltjes van Pieter staan in dit fotoalbum.
Leuk om weten is dat je alle foto's in dit album kan krijgen bij Pieter, als afdruk of digitaal maar dan in veel groter formaat dan wat je hier te zien krijgt. Als je zo'n eigen exemplaar wil of je wil Pieter inhuren voor een event of een eigen fotoshoot, dan neem je best contact op met Pieter via zijn eigen webstek, Aeri Photography, waar trouwens nog een extra aantal leuke foto's van de Affligem Run staan te blinken!

vrijdag 3 augustus 2012

Foto's Affligem Run - Pieter T.

Op onze facebookpagina heb je al een voorproefje gekregen, maar intussen zijn we klaar om àlle foto's van onze Affligem Run online te gooien. Meer dan de moeite is de lange reeks foto's die Pieter Toebaert maakte. Pieter is al jaren fotograaf op onze Run en maakte dit keer zoveel foto's dat zowat iedereen die meedeed of kwam kijken, wel ergens op een foto terug te vinden is. Veel plezier alvast met het zoeken naar de foto waar jij of je favoriete voertuig op staan!
Je mag zoeken in fotoalbum nummer één of fotoalbum nummer twee en fotoalbum nummer drie. Veel plezier ermee!

woensdag 1 augustus 2012

Foto's Affligem Run - Kristof

Op onze facebookpagina ( deze facebookpagina ) heb je al een voorproefje gekregen, maar intussen zijn we klaar om àlle foto's van onze Affligem Run online te gooien. We beginnen met die van onze eigenste Kristof.
Zijn foto's staan hier. Veel plezier ermee!

dinsdag 10 juli 2012

Afscheid van Gabriel Osaer

Deze week vernamen we met spijt dat Gabriel Osaer, graag geziene gast op onze Affligem Runs, overleden is. We bieden zijn familie via deze weg onze oprechte deelneming aan.

donderdag 28 juni 2012

Willys jeeps gezocht voor tentoonstelling in Autoworld

Wie kent er de Willys jeep niet? Het legendarische voertuig dat bekend werd onder W02 bleef in nieuwe versies ook decennia later nog in verschillende militaire- en burgerversies van de band rollen. Deze blog bewijst dat met foto's van alle modellen. Binnenkort organiseert de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen in samenwerking met Autoworld een tentoonstelling over de Willys jeep. Daarvoor zijn ze op zoek naar verschillende modellen die door hun eigenaars voor die tentoonstelling in autoworld willen uitgeleend worden. Dus : heb je een willys jeep en wil je die zien blinken in Autoworld gedurende enige weken? Neem dan contact op met Peeter Henning van de BFOV voor meer info.

dinsdag 22 mei 2012

Volg de Run op Facebook!

Foto's en filmpjes van alle voertuigen die te zien zullen zijn op de Affligem Run van 28 mei 2012 (programma hieronder) kan je nu al zien op onze facebookpagina. Ga eens kijken en "like" ons !

dinsdag 8 mei 2012

Programma Affligem Run – 28 mei 2012

9u-10u Bellekouter - Aankomst & inschrijving van alle deelnemende voertuigen (ingang via Geertruidebaan, achter wielerpiste) - Ontvangst van de bemanningen – tentoontstelling van de voertuigen voor de kijklustigen - Koffie en croissants beschikbaar - Vertrek van de voertuigen voor de individuele rondrit in en om Affligem (met road book) 10u Bellekouter - Luchtdopen (betalend) met de heli gaan van start (zie het event op facebook)
11u Bellekouter - Bar opent met frisdrank, bier en cava voor bezoekers
- Avonturentoren met klimmuur en death ride opent (zie link) - Springkasteel en schminkstand voor de kleinsten
- Kampement Frontleven 1940-1945 (zie de webstek van vzw Frontleven) 12u Bellekouter - Hamburgers & Panini’s verkrijgbaar in de bar (betalend) 12u – 14u Café Den Bril – Moorsel - Aankomst van de voertuigen na hun individuele rondrit, aansluitend warme lunch & drank voor de bemanningen (max 2 personen per voertuig; de rest kan aan zeer democratische prijs dezelfde lunch krijgen) - Tentoonstelling van de voertuigen voor toeschouwers 14u Café Den Bril – Moorsel - Vertrekt van de voertuigen voor rit in konvooi door Affligem – politiebegeleiding 15u Bellekouter - Demostand paintball (betalend) - Aankomst van konvooi aan de Bellekouter - Tentoonstelling van de voertuigen - Doorlopend: optreden van Doedelzak & Trommelband (zie de webstek van de Flemish Caledonian Pipes & Drums) 15u30 Bellekouter - Demonstratie artillerie: echte kanonnen worden geladen en vuren (zie de webstek van de 1st Belgian Field Battery)
15u30 – 16u15 Bellekouter - Rondritjes met tanks en pantservoertuigen mogelijk op de piste (betalend tvv KOTK) 16u30 Bellekouter - Fly by van oud vliegtuig
- Start Mock Battle (nepgevecht) 17u Bellekouter - 2e demonstratie artillerie: echte kanonnen worden geladen en vuren 17u30 Bellekouter - Afhalen afscheidscadeau (grote fles Affligem bier) voor de deelnemende voertuigen 19u Bellekouter - Luchtdopen met heli afgelopen

maandag 7 mei 2012

Geronimo trakteert de lokale jeugd met een gratis springkasteel, klimmuur en death ride!

Op 28 mei organiseert de Affligemse club Geronimo voor de 10e keer zijn treffen voor militaire oldtimers. Om dat te vieren, trakteert Geronimo de Affligemse jeugd en iedereen die zich nog jong genoeg voelt of buiten Affligem woont, op avontuur. Voor de kleinsten betekent dat een gratis groot springkasteel met hindernissenparcours. Voor de iets ouderen staat er een "avonturen toren".
Dat is een toren van 15 meter hoog met langs de kant eeen klimmuur. Je kan echter ook gewoon naar boven gaan en vandaar met een heuse death ride van 60 meter lang naar beneden roetsjen !
Voor deze avonturen toren werkt Geronimo samen met de Vriendenkring Paracommando Dropzone. Op 28 mei is iedereen die zin heeft welkom om gratis de klimmmuur, de death ride of het springkasteel te proberen. Je bent welkom op je eentje, met je (groot)ouders, met je vrienden, met de jeugdbeweging, met de sportclub, ... De begeleiders van de Paraclub staan in voor een deskundige begeleiding en de veiligheid van alle deelnemers. Meer info op de webstek van de paraclub. Afspraak op de Affligem Run van Geronimo aan de Bellekouter (gemeentehuis) op maandag 28 mei vanaf 13u!

Uniek boek over Affligem te koop

Rond 1900 waren Hekelgem, Essene en Teralfene nog zelfstandige, half ingedommelde plattelandsdorpjes op het grondgebied van wat nu Affligem is. Enkel Hekelgem dankte enige bekendheid aan de destijds alom vermaarde zandtapijten en de beroemde abdij Affligem op zijn grondgebied. Elk dorpje was een kleine agrarische gemeenschap op zich, eerder arm en klein, met een beperkte infrastructuur. Sindsdien, en dan vooral sinds de tweede wereldoorlog, evolueerden de drie dorpen snel naar de half verstedelijkte, welvarende en dichter bevolkte gemeente die Affligem nu is. Hoe groot die verandering wel niet geweest is, kunnen we nauwelijks vatten. Woorden en cijfers uit rapporten blijven nu eenmaal vrij abstract. Voor wie écht wil weten hoezeer Affligem verschilt van de drie oude dorpen van vroeger, gaat er niets boven de kracht die uitgaat van beelden. De fotografie kwam dan ook net op tijd om Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij Affligem vast te leggen op de gevoelige plaat vooraleer de leefwereld van de dorpelingen aan een steeds sneller tempo begon te veranderen. De eerste foto's die bewaard zijn gebleven, tonen ons nog de manier van leven en wonen zoals die een paar eeuwen lang nauwelijks was veranderd. Recentere foto's laten zien hoe veldbanen in straten veranderden en hoe auto's opdoken in het straatbeeld.
Eén ding hebben al deze foto's gemeen: ze lijken in een ander tijdperk genomen. De wereld van de ernstige of lachende gezichten op deze foto's bestaat niet meer. Voor de allereerste keer zijn de oudste foto's van Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij Affligem samengebracht in één kijkboek. Het resultaat is een unieke collectie met daarin de zeldzaamste foto's uit privé collecties van particulieren en verzamelaars, telkens met wat uitleg van wie of wat je ziet en soms ook aangevuld met een foto van dezelfde plek in 2011. Het boek is een luxueuze, gebonden uitgave met harde cover, leeslintje en stofwikkel, telt 194 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd en kost 36 euro. De royalties gaan integraal naar de Vlaamse Liga Tegen Kanker.
Schrijver van dit boek is Tim t' Kint, één van de Geronimo’s die al jaren de Affligem Run organiseren. Hij is consultant in HR en gemeenteraadslid in Affligem, waar hij al sinds zijn geboorte woont. De voorbije jaren publiceerde hij Touareg Trail, over zijn Afrika expeditie in een oude citroën 2PK waarbij hij onder andere Libië clandestien moest uitvluchten met een vrachtvliegtuig. Daarnaast werd zijn Koninklijke Kalender met 365 "petites histoires" en schandalen over Europese en exotische monarchiën - gepubliceerd in verscheidende Europese landen. Tim werkte de afgelopen jaren aan een boek over Affligem in WO1 en W02 en stelde tijdens zijn research vast dat zijn dorp de afgelopen 100 jaar veel meer veranderd was dan hij had durven vermoeden. Een dorpsgenoot uit 1918 of 1942 zou zijn eigen dorp niet meer herkennen in de welvarende en eerder verstedelijkte gemeente die Affligem is geworden. De weinige foto's die destijds van het landelijke Affligem gemaakt werden, zijn in dit boek voor de allereerste keer samengebracht. Het is een unieke collectie die de lezer als in een teletijdsmachine terugbrengt naar het recente verleden van Affligem, dat er verbazend anders uitzag. Meer informatie over het boek kan je vinden op de webstek van de uitgever of op deze facebookpagina ! Wil je er graag eentje hebben? Laat het ons weten op geronimo@vvkvzw.be en we leggen je exemplaar klaar aan de inschrijvingen.

vrijdag 4 mei 2012

BSA - folding bicycles gezocht

Al enkele jaren ben is Ignace Amand een opvallende deelnemer aan onze Affligem Run doordat hij tussen al de voertuigen te zien is met zijn oude militaire BSA plooifiets. Dat is niet zo onlogisch, want Ignace is voorzitter van de vereniging "d' antieke velokes". In die hoedanigheid én als eigenaar van zo'n BSA plooifiets, probeert hij een register op te stellen van de BSA plooifietsen die er nog bestaan. Zijn lijst omvat al meer dan 250 stuks overlevende fietsen over de hele wereld! De lijst is waarschijnlijk nog niet volledig en daarom gaan we graag op het verzoek van Ignace in om hem te helpen in zijn zoektocht. Heb je BSA-plooifiets of ken je iemand die er één heeft? Laat het weten aan Ignace! Hij krijgt graag van u het framenummer, het bouwjaar, het model (twin tube of single tube) en natuurlijk ook uw gegevens (die niet voor commerciële doeleinden gebruikt zullen worden). Je hoeft het trouwens niet voor niets te doen: in ruil voor de info geeft Ignace je graag een copij van het register! Meer info via de mailbox van Ignace.

maandag 23 april 2012

Petjes van Geronimo te koop!

Ter gelegenheid van de 10e Affligem Run biedt Geronimo aan deelnemers, bezoekers en leden van de fashion police de kans om een petje van Geronimo te kopen. Deze petjes, die anders niet in de handel te krijgen zijn, worden speciaal voor Geronimo gemaakt. Anders dan de meeste petjes zijn die van ons gemaakt uit degelijk materiaal en gaan ze lang mee. Ze zijn beschikbaar in de volgende kleuren: zwart, kaki-groen, blauw, bordeaux-rood en zandkleur.
Petje(s) hebben? Stuur je naam, telefoonnummer, het aantal petjes dat je wil (kan vanaf één) én in welke kleur naar geronimo@vvkvzw.be en dat voor 15 mei. Dan leggen wij je petje(s) klaar aan het onthaal tijdens de Affligem Run en kan je ze daar komen afhalen. Voor de prijs hoef je 't niet te laten: 15 euro per petje!

Op avontuur met de bib van Asse ... en met Geronimo!

In maart 2012 werkte Geronimo graag mee aan een actie van de bibliotheek van Asse. We zorgden voor het vervoer doorheen Asse van alle jonge deelnemers aan de actie "op avontuur" van de bib. Ondanks de koude werd het een dag om nooit meer te vergeten ! Geniet mee van de foto's!

dinsdag 27 maart 2012

Affligem Run 2012


Dit jaar organiseert Geronimo voor de 10e keer zijn Affligem Run. Datum dit jaar is 28 mei en alle militaire voertuigen van voor 2005 zijn welkom. Gezien het de 10e editie is, maken we er iets speciaals van - de goede gewoontes van vroeger, aangevuld met een paar héél leuke extra's voor deelnemers en bezoekers.


Als je zin hebt om mee te rijden, ontvangen we je graag tussen 9u en 10u aan het gemeentehuis van Affligem (routebeschrijving op aanvraag en volgt ook later op deze webstek). Vandaar kan je alleen of samen met vrienden vertrekken langs een parcours met een gemakkelijk te gebruiken road book. Dit parcours zal in vergelijking met vorig jaar een stukje korter zijn zodat je meer tijd hebt om te genieten van de mooie wegen in en om Affligem. Op bepaalde plaatsen zal opnieuw gekozen kunnen worden voor een alternatief stukje over zeer goed bereidbare veldwegeltjes. Je beslist zelf hoe snel je dit parcours zal afleggen en waar je halt wil houden, zolang je maar aankomt tussen 11u30 en 12u30 aan het verzamelpunt (gezien het korte traject: een makkie). Daar bieden we je gratis een warme lunch aan. Om 13u30 vertrekken we samen voor een rit in colonne richting de terreinen achter het gemeentehuis waar de hele dag door vanalles te beleven is en waar je zelf ook nog zal kunnen genieten van een grote reenactment opvoering, ritten met tanks en een heuse para-toren met death ride! Als het weer het toelaat krijgen we ook een paar oude vliegtuigen te zien die laag zullen overvliegen. We eindigen dus opnieuw waar we ’s ochtends vertrokken zijn : een ideale situatie voor allen die aan de start een aanhangwagen of ander voertuig achterlieten. Naar goede gewoonte trakteert Geronimo overdag een paar keer op een drankje! Rond 17u30 tenslotte nemen we afscheid met een cadeautje.

Net als vorig jaar bieden we ook luchtdopen per helikopter aan tijdens de Run. Meer informatie daarover binnenkort op deze webstek.

Ook dit jaar is de deelname (inschrijving, drankjes, lunch, goody bag) gratis voor 2 personen per voertuig. Extra passagiers kunnen natuurlijk aan zeer democratische prijs mee lunchen. Met de organisatie van deze 10e Affligem Run steunt Geronimo opnieuw “Kom Op Tegen Kanker”. Daarom vragen we om bij ’t afhalen van het deelnemerspakket op 28 mei de som van 10 euro bij te dragen per voertuig. Een symbolisch bedrag dat integraal naar ons goede doel gaat.

Heb je zin hebt om mee te rijden, schrijf je dan snel in. De plaatsen zijn zoals altijd beperkt!

Stuur je naam, voertuig, telefoonnummer en aantal passagiers naar geronimo@vvkvzw.be.

Let wel: je inschrijving ligt pas vast na ontvangst van de bevestiging per email. Heb je die na een paar dagen niet ontvangen, contacteer ons dan opnieuw via email of op 0495 / 22.88.43.

vrijdag 6 januari 2012

Bastogne december 2011


Hoewel er veel aangekondigd was op verschillende websites, bleek er dit jaar in en om Bastogne vooral georganiseerde chaos te vinden en ging er nauwelijks iets door van alle reenactment die aangekondigd was. Geen nood, we liepen er genoeg gekend volk tegen om er een leuke dag van te maken. Een bezoek aan het oude hoofdkwartier van McAuliffe werd opgeleukt door een parade van de tanks die er nu gestationeerd en gerestaureerd worden. We liepen er zelfs de Amerikaanse ambassadeur tegen het diplomatieke lijf. Hier staan de foto's !