dinsdag 27 november 2012

Aanpassingen oldtimerstatuut - hoe zit dat nu?

De BFOV (Belgische Federatie van Oude Voertuigen), waarbij de meeste oldtimerclubs aangesloten zijn, onderhandelt in naam van alle oldtimer-eigenaars met de bevoegde minister over een aanpassing van het statuur van onze oldtimers. De laatste stand van zaken in die onderhandelingen is dat BFOV onderstaande concreet voorstel uitgewerkt heeft. Let wel: het is een voorstel en nog niets is definitief. Toch geven we hier graag mee omdat we zien dat er veel vragen over gesteld worden en er veel geruchten de ronde doen. "A. Historiek Artikel 2, §2, 7°, van het KB van 15 maart 1968 laat oldtimers toe om te rijden zonder periodieke keuring. Hiervoor dient een ‘Oldtimerverklaring’ toegevoegd te worden bij de aanvraag tot inschrijving, wat betekent dat u automatisch verbonden bent aan een aantal beperkingen in het gebruik van uw oldtimer. Sinds 1 januari 2001, werd de O-nummerplaat ingevoerd. Met de invoering van de Europese nummerplaat zal de bewuste ‘Oldtimerverklaring’ vanaf 15.11.2011 uit circulatie genomen worden Het wagenpark van de oldtimers evolueerde sterk sinds 1968 (op dat ogenblik dateerde een oldtimer immers van vóór 1943!) en we zijn allemaal mobieler geworden in onze verplaatsingen. De voertuigen evolueerden eveneens op technisch vlak, wat het onmogelijk maakt om een voertuig uit 1943 te vergelijken met een voertuig uit 1968 of zelfs uit 1985. De BFOV werd de laatste jaren verschillende malen op de hoogte gebracht van problemen die onze liefhebbers kenden, zoals: - meer processen-verbaal die worden opgesteld, wegens het misbruik van de oldtimer; - meer problemen bij de technische keuring; - een verschillende interpretatie van de in artikel 2, §2, 7°, van het KB van 15 maart 1968 gehanteerd terminologie: straal van 25 km, een proefrit doen, een behoorlijk toegelaten manifestatie. De BFOV heeft dan ook het initiatief genomen om een voorstel uit te werken waarmee het denkt een oplossing te kunnen bieden aan deze praktische problemen. Onderstaand vindt u dan ook een samenvattend overzicht van dit voorstel. B. Enkele details van het nieuwe voorstel 1. Leeftijd van het voertuig Momenteel kennen we twee soorten categorieën van voertuigen namelijk: - De personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die sinds meer dan 25 jaar in het verkeer werden gebracht; en - De bedrijfsvoertuigen en de militaire voertuigen die sinds meer dan 30 jaar in het verkeer werden gebracht. Naar de toekomst toe, zullen alle voertuigen een leeftijd van 25 jaar moeten hebben bereikt alvorens in aanmerking te komen als oldtimer. 2. Categorieën van voertuigen Momenteel kennen we enkel de categorieën van voertuigen zoals vermeld in punt 1. Naar de toekomst toe zou de BFOV een onderscheid willen maken tussen volgende twee categorieën: Groep A: voertuigen die voor de eerste maal werden ingeschreven vóór de datum van 15.06.1968 Groupe B: voertuigen die voor de eerste maal werden ingeschreven vanaf de datum van 15.06.1968 en dit tot de leeftijd van 25 jaar. 3. Soorten inschrijving Momenteel kennen we twee manieren om onze oldtimer in te schrijven, hetzij als oldtimer, hetzij als gewoon voertuig. De BFOV wenst deze twee opties dan ook te behouden naar de toekomst toe. 4. Technische keuring – Periodiciteit Om vandaag een inschrijving als ‘Oldtimer’ (=O-nummerplaat) te bekomen moet men eenmalig een lichte technische keuring doorstaan om nadien vrijgesteld te worden tot op het ogenblik dat het voertuig van eigenaar verandert. Om een gewone inschrijving te bekomen is er eveneens een technische keuring nodig, net zoals een modern voertuig en wordt hieraan een jaarlijkse keuring gelinkt. Naar de toekomst toe denkt de BFOV aan de volgende regeling: a) Als Oldtimer (=O-nummerplaat) Groep A: Technische keuring aangepast aan de leeftijd van het voertuig, vóór de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, zonder periodieke keuring nadien, dwz vrijstelling van technische keuring na de inschrijving van het voertuig. Groep B: Technische keuring aangepast aan de leeftijd van het voertuig, vóór de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, gevolgd door een periodieke keuring om de drie jaar. b) Als gewoon voertuig (= normale nummerplaat) Technische keuring vóór de aanvraag tot inschrijving of bij wijziging van eigenaar, gevolgd door en jaarlijkse periodieke keuring, net zoals de moderne voertuigen. 5. Gebruik van de oldtimer a) Als Oldtimer (=O-nummerplaat) Momenteel kennen we heel wat beperkingen indien de oldtimer is vrijgesteld van technische keuring. We hernemen hierna nogmaals de tekst die u ondertekent bij de aanvraag tot inschrijving als oldtimer: Ik verklaar dat bovenvermeld voertuig, ingeschreven op mijn naam en sedert meer dan 25 jaar (personenauto, auto voor dubbel gebruik en minibus) of 30 jaar (lichte vrachtauto, vrachtauto, autobus en autocar) in gebruik genomen, slechts bij uitzondering op de openbare weg wordt aangewend ofwel ter gelegenheid van toegelaten manifestaties of ter gelegenheid van proefritten van deze manifestaties tussen zonsopgang en zonsondergang en binnen een straal van 25 km., of om zich naar deze manifestaties te begeven. Naar de toekomst toe zou de BFOV het gebruik willen verbieden in de volgende gevallen, namelijk: - Woon-werk verkeer, Woon-school verkeer voor de studenten - Commercieel en professioneel gebruik - Bezoldigd vervoer - Gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot : - Oldtimermanifestaties - Proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig Het doel is uiteraard niet om de oldtimer als dagdagelijks voertuig te gebruiken om naar het werk te rijden, om les te volgen op school of om de oldtimer te gebruiken als werkmiddel. Zoals u gemerkt zal hebben, wenst de BFOV niet langer te spreken over een beperking uitgedrukt in km, noch over het rijden tussen zonsopgang en zonsondergang, noch om naar een behoorlijk toegelaten manifestatie te rijden, … b) Als gewoon voertuig. Geen beperking op dit ogenblik. De BFOV wenst dit ook zo te behouden naar de toekomst toe. 6. Aanbieden van de oldtimer bij de technische keuring De BFOV wenst niks te veranderen, ter herinnering herhalen we nogmaals de mogelijkheden: a) Met het oog op een ‘Oldtimer’ (O-nummerplaat) inschrijving: - met de nummerplaat van de oude eigenaar; - met de nummerplaat van het dagelijks voertuig van de nieuwe eigenaar; - met een Z-plaat. b) Met het oog op een gewone inschrijving (= gewone nummerplaat): - met de nummerplaat van de oude eigenaar; - met een Z-plaat. 7. Technische keuring – Hoe keuren in de toekomst Hier spreken we enkel nog van een technische keuring voor oldtimers die ingeschreven worden onder een O-nummerplaat Gelet op de technische aard is het nogal moeilijk om op dit punt in detail te treden, maar de BFOV wenst wel reeds enkele algemene wensen naar voren te schuiven: 1. Reminrichting • Groep A: Visuele en praktische test (niet op de rollenbank) - Visueel nazicht van de onderdelen - Praktische test uitgevoerd door de inspecteur van het controlestation door het voertuig in beweging te brengen en tot stilstand te brengen • Groep B: Visuele en mechanische test - Visueel nazicht van de onderdelen - Mechanische test uitgevoerd op de rollenbank 2. Stuurinrichting en stuurwiel • Groep A: Visuele controle : - Mechanische toestand - Speling in de stuurinrichting - Bevestiging van de stuurinrichting - Wiellagers • Groep B: Mechanische test: 3. Zicht • Groep A: - Minstens één achteruitkijkspiegel (binnen of buiten) verplicht - Geen controle ruitenwisser - Gezichtsveld voor de bestuurder gevaarlijk belemmerd • Groep B: - Gezichtsveld voor de bestuurder gevaarlijk belemmert. - Achteruitkijkspiegel(s) en inrichtingen voor indirect zicht - Ruitenwisser in werkende en efficiënte staat (1 snelheid volstaat) 4. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties • Groep A: - 2 dimlichten : Toestand en werking / Zichtbaarheid / geen afstelling - Minstens 1 remlicht: Toestand en werking / Zichtbaarheid - Overige origineel aanwezige lichten: Toestand en werking / Kleur en zichtbaarheid - Elektrische bedrading: geen naakte leidingen - Geen mistachterlicht • Groep B: - Groot licht en dimlicht: Toestand en werking / Zichtbaarheid / afstelling - Overige origineel aanwezige lichten en reflectoren alsook mistlicht achter: Toestand en werking / Kleur en zichtbaarheid - Elektrische bedrading, geen naakte leidingen - 1 of 2 mistachterlichten 5. Assen, wielen, banden, ophanging • Groep A: - visuele controle van de staat & controle op montage. - Geen controle loadindex, snelheidsindex • Groep B: - Assen: staat, montage - Wielen en banden: staat van de banden & controle op montage - ophanging: enkel visuele test dient te worden uitgevoerd (controle op slijtage, op montage…) - Geen controle loadindex, snelheidsindex 6. Koetswerk en chassis of frame (groep A en B) - Bevestiging - Algemene toestand van de dragende delen (primaire belasting) - Bestuurderszitplaats: verankering, stevigheid 7. Diverse uitrustingen (groep A en B) - Uitlaatpijpen en dempers: staat en gasdicht - Tanks en brandstofleidingen : staat - Bevestiging van het reservewiel (indien extern) - Veiligheid van de koppelingsinrichting (indien aanwezig) - Gevarendriehoek - Overvloedige rookemissies (geen controle CO2 maar zichtbare blauwe of zwarte rook) - Snelheidsmeter: kph of mph 8. Veiligheidsgordels: • Groep A: - niet van toepassing • Groep B: - Veiligheid van de bevestigingen - Toestand van de gordels - Werking 9. Identificatie van het voertuig - Geen gelijkvormigheidsattest - Kentekenplaat - Chassisnummer (Moet ingeslagen zijn) - Identificatieplaatje (merk/type/chassisnummer) 10. LPG installaties Voor voertuigen in te schrijven of ingeschreven onder O-nummerplaat wordt een DC-DC spanningsomvormer toegestaan ter aansturing van de LPG installatie. 8. Wat aangaande de aangebrachte wijzigingen a) Verboden wijzigingen: 1) zie basisprincipes; 2) verhoging van het motorvermogen en de koppel van de motor (chiptuning); 3) verlenging of verkorting van het chassis; 4) verlenging of verkorting van de spoorbreedte. b) Wijzigingen die misschien kunnen worden toegestaan op voorwaarde dat het voertuig spontaan wordt aangeboden en waar eventueel een tuningverslag kan worden opgesteld: 1) Remsysteem; 2) Stuurinrichting; 3) Ophanging. 4) Wijzigingen die zouden kunnen worden toegestaan: indien niet-originele onderdelen worden gemonteerd aangaande het remsysteem of de ophanging, dient het voertuig vergezeld te zijn van een Europees goedkeuringsattest. C. Diversen a) Ceremonievoertuigen zouden misschien kunnen worden ingeschreven als gewoon voertuig met een periodieke keuring. Dit betekent niet dat het occasioneel gebruik maken van de oldtimer om een lid van de club of familielid te plezieren verboden moet worden. De BFOV zal erover waken dat dit op een zo juridisch correct mogelijke manier kan worden verwoord indien alle partijen een consensus zouden hebben bereikt die eventueel leidt tot een herziening van de regelgeving. b) Rupsvoertuigen zullen in de toekomt misschien ook kunnen worden ingeschreven als oldtimer (O-nummerplaat), wat vandaag onmogelijk is. c) Alle stations zouden bevoegd moeten zijn om een technische keuring uit te voeren. D. Wanneer gaat dit in voege? Voor het einde van het jaar 2012 zal het nieuwe oldtimerstatuut gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om in voege te treden ten laatste op 1 januari 2013"

dinsdag 6 november 2012

Steeds meer oldtimers? CEO van BFOV reageert.

De Belgische oldtimerliefhebber werd dit weekend geconfronteerd met een aantal onheilspellende berichten in de media waar vooral gewag gemaakt werd dat het aantal oldtimers sinds 2006 met 20% gestegen is.
Peeter Henning, CEO van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV vzw), en tevens de voorzitter van de vzw VVK, waarvan Geronimo een afdeling is, wenst duidelijkheid te scheppen door de vermelde cijfers in de diverse media te weerleggen. Het aantal voertuigen van meer dan 25 jaar bedraagt inderdaad om en bij de 180.000 en bedraagt 3,4% van het totale wagenpark. Weliswaar worden hierin alle voertuigen gerekend die ingeschreven zijn bij de DIV waaronder bulldozers, vrachtauto's, landbouwvoertuigen, ... die nog dagdagelijks beroepshalve gebruikt worden. In werkelijkheid zijn er slechts 55.000 oldtimers die onder het oldtimerstatuut rijden met een speciale nummerplaat voor oldtimers. Het aantal oldtimers is de laatste jaren vooral gestegen omwille van de crisis. Eigenaars willen hun gespaarde centjes op een veilige manier investeren en momenteel is een oldtimer de beste investering ooit. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft weliswaar de juiste conclusie getrokken door geen bijkomende maatregelen op te leggen, want het gebruik van onze oldtimers beperkt zich tot deelname aan oldtimerevenementen en meestal in combinatie met culturele activiteiten met een gemiddeld van 1000 km/jaar. De uitstoot van de oldtimers is hierdoor totaal te verwaarlozen. DE BFOV vzw volgt de situatie in België en in het buitenland nauwlettend op de voet teneinde onze oldtimerliefhebbers te vrijwaren van bijkomende belastingen.